Welcome!

  • .be
  • Int. Sign
  • Austria
  • Italy
  • Slovakia
  • UK

English Transcript

English Transcript

Luigi Lerose (UCLan):

Good day to you!

We are a group of people from 7 organizations in 6 European countries. You can find our names on our website. Together we are the team behind the Deaf Museums project. The project will be funded by the EU, the starting date is 1 October 2020.

Our motivation? We think it is important that people work together to preserve the Deaf Heritage, Deaf History. And not only preserve, also: protect, display and share!

Why? Because it is important for everyone to look back, to look around, to look forward. To remember how things were, before. To learn about important people, important events in the past. Why? Because this helps us understand the present.

It is just as important to preserve and share how things are NOW to help Deaf people, now and in the future, to understand their lives, their culture, their world. History is important. It helps us understand ourselves, our communities, our world.

What will we do? Our team will produce a number of ‘good examples’ to show what we, you, everyone can do to preserve and share the Deaf Heritage. On our website, we will tell you what we did and why, about what was, or was not successful. We will discuss everything with experienced museum professionals. Together, we will use this to produce a basic course in museum skills: a ‘cookbook’ for people who want to help preserve the Deaf Heritage.

What can you do? Please visit our website and our Facebook page and come back often. Become inspired by our project, replicate our good examples, produce new good examples yourselves. Find people to start your own “Deaf Museum”, big, small, or tiny, real or on the internet. And share your experiences, with us, with the world!

Let’s protect and share the Deaf Heritage, Deaf History together!

German Transcript

German Transcript

Hallo, wir wünschen dir einen schönen Tag!

Wir sind eine Gruppe von Personen aus 7 Organisationen in 6 europäischen Ländern. Du findest unsere Namen auf unserer Webseite. Zusammen sind wir das Team hinter dem Projekt Deaf Museums. Dieses Projekt wird von der EU finanziert und startet am 1. Oktober 2020.

Unsere Motivation? Wir denken, dass es wichtig ist, dass Menschen zusammen arbeiten, um die Gehörlosen Kultur und die Gehörlosen Geschichte zu bewahren. Nicht nur zu bewahren, sondern: zu schützen, zu zeigen und zu teilen!

Warum? Weil es für alle wichtig ist zurückzuschauen, sich umzuschauen und in die Zukunft zu schauen. Sich daran zu erinnern, wie die Dinge früher waren. Um etwas über wichtige Personen und wichtige Ereignisse in der Vergangenheit zu lernen. Weil uns das hilft die Vergangenheit zu verstehen. Es ist genauso wichtig das, was JETZT passiert, zu bewahren und zu teilen, um Gehörlosen Menschen jetzt und in der Zukunft zu unterstützen, ihre Leben, ihre Kultur und ihre Welt zu verstehen. Geschichte ist wichtig. Sie hilft uns dabei uns, unsere Gesellschaft und unsere Welt zu verstehen.

Was werden wir machen? Unser Team wird eine Reihe von guten Beispielsausstellungen erstellen, um zu zeigen, was wir, du und alle machen können, um Gehörlosen Kultur zu bewahren und zu teilen. Auf unserer Webseite berichten wir, was wir gemacht haben und warum, darüber was erfolgreich war und was nicht. Wir werden alles mit erfahrenen Museumsexperten und –expertinnen diskutieren. Zusammen werden wir das verwenden, um einen einführenden Kurs im Aufbauen und Entwickeln eines Museums zu erstellen: ein „Kochbuch“ für Menschen, die die gehörlosen Kultur bewahren wollen.

Was kannst du machen? Bitte besuche uns regelmäßig auf unserer Webseite und auf Facebook. Lass dich von unserem Projekt inspirieren, kopiere unsere Ausstellungen, erstelle selbst neue, gute Ausstellungen. Finde Personen, die mit dir ein „Deaf Museum“ groß oder klein, vor Ort oder online erstellen. Teile deine Erfahrungen mit uns und mit der Welt.

Italian Transcript

Italian Transcript

Pia Rizzi (ISLA):

Buongiorno e benvenuti,

siamo un gruppo di 7 organizzazioni in 6 paesi d'Europa. puoi trovare informazioni su di noii sul sito. Stiamo lavorando insieme su Deaf Museums, il progetto finanziato dall'unione europea e avviato il 1 ottobre 2020 La nostra motivazione? crediamo sia importante custodire il patrimonio e la storia dei sordi. Non solo custodirlo ma anche proteggerl, dargli visibilità e condividerlo.

Perchè? è importante guardare al passato pensando al futuro, ricordarsi come si viveva, imparare a conoscere figure importanti e eventi rilevanti, perchè questo ci aiuta a comprendere il presente. Altrettanto importante condividere e documentare il presente per supportare le persone Sorde, ora e nel futuro, per comprendere la loro vita, la loro cultura e il loro mondo. La storia è importante per noi stessi, le nostre comunità, il nostro mondo.

Cosa faremo? Produrremo dei contenuti ispirati a delle buone pratiche che serviranno a chiunque voglia impegnarsi per preservare e condividere il patrimonio sordo. Sul sito troverete informazioni sulle nostre attività mettendo in evidenza aspetti sia positivi che critici . Ci avvarremo della consulenza di esperti dell'ambiente museale. A partire da questo realizzeremo un corso base di competenze museali; una sorta di ricettario a disposizione di coloro che vorranno occuparsi di preservare il patrimonio sordo

Come puoi contribuire al nostro progetto? visita spesso il nostro sito e la nostra pagina facebook. Lasciati ispirare dal nostro progetto, utilizza i contenuti da noi realizzati e producine di nuovi. Cerca persone che vogliano realizzare il proprio Deaf Museum, più o meno grande, collocato in uno spazio reale o virtuale. E condividi con tutti noi le tue esperienze!

Collaboriamo insieme per proteggere e condividere la Cultura e la Storia Sorda!

Slovak Transcript

Slovak Transcript

Marek Kanaš (DeafStudio):

Pekný deň ti prajem!

Sme skupina ľudí zo 7 organizácií v 6 európskych krajinách. Naše mená nájdete na našej webovej stránke (www.deafmuseums.eu).

Spoločne sme tímom stojiacim za projektom Múzea nepočujúcich. Projekt bude financovaný z prostriedkov EÚ, dátum začiatku realizácie projektu je 1. október 2020.

Naša motivácia? Myslíme si, že je dôležité, aby ľudia spolupracovali na ochrane dedičstiev Nepočujúcich, histórie Nepočujúcich. A nielen zachovať, ale aj: chrániť, zobrazovať a zdieľať!

Prečo? Pretože pre každého je dôležité obzrieť sa dozadu, obzrieť sa okolo, pozrieť sa dopredu. Spomenúť si, ako to bolo predtým. Dozvedieť sa o dôležitých ľuďoch, dôležitých udalostiach v minulosti. Prečo? Pretože to nám pomáha pochopiť súčasnosť.

Rovnako dôležité je zachovať a zdieľať, aké sú veci TERAZ, aby ste nepočujúcim ľuďom pomohli, teraz i v budúcnosti, porozumieť ich životom, kultúre, svetu. História je dôležité. To nám pomáha pochopiť sami seba, naše komunity, náš svet.

Čo budeme robiť? Náš tím pripraví niekoľko „dobrých príkladov“, ktoré ukážu, čo môžeme urobiť my, vy, všetci pre zachovanie a zdieľanie dedičstva Nepočujúcich. Na našom webe vám povieme, čo sme robili a prečo, o tom, čo bolo alebo nebolo úspešné. Budeme diskutovať o všetkom so skúsenými profesionálmi múzeí. Spoločne to využijeme pri príprave základného kurzu múzejných zručností: „príručky“ pre ľudí, ktorí chcú pomôcť zachovať dedičstvo Nepočujúcich.

Čo môžeš urobiť? Navštívte náš web a stránku na Facebooku a často sa sem vracajte. Inšpirujte sa našim projektom, kopírujte naše dobré príklady a sami pripravte nové dobré vzory. Nájdite ľudí, ktorí by založili vaše vlastné „Múzeum Nepočujúcich“, veľké, malé alebo drobné, skutočné alebo na internete. A zdieľajte svoje skúsenosti s nami, so svetom!

Projekt Múzeum Nepočujúcich je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus +. Podpora Európskej komisie pri príprave tejto publikácie nepredstavuje schválenie jej obsahu, ktoré odráža iba názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.

arithumb 594697aa0c192c8f30513f2619b45e37 633 130

The information on this website reflects the views only of the authors.
The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Print